Hodnocení žáků během distanční výuky27.2.2021

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků během distanční výuky

Hodnocení žáků se skládá ze tří základních částí:

1) Hodnocení, které směřuje k ověření znalostí a dovedností (ON-LINE)

– zadání v “MS Teams”, různé formy testování a opakování nebo zkoušení budou hodnoceny známkami 1, 2, 3, 4 a 5 (dle pravidel pro hodnocení, které jsou součástí školního řádu).                                 V Bakaláři budou tyto známky ohodnoceny vahou 5-10.

 

2) Hodnocení procesu, kterým žák/yně k osvojení znalostí došel (OFF-LINE)

– zadání v MS Teams, která slouží k procvičování, upevnění nebo rozšíření učiva a mají určený termín odevzdání (domácí úkoly, referáty), budou hodnoceny známkami 1, 3, 5 a to v tomto smyslu: 

splnil(a) podle zadání = 1,

splnil(a) s nedostatky (3),

nesplnil(a) nebo neodevzdal(a) nebo odevzdal(a) prázdné = 5.

V Bakaláři budou tyto známky ohodnoceny vahou 1-5. 

Hodnocení se bude provádět pravidelně k datu, kdy měl být úkol splněn, nebo na konci každého týdne, případně po dvou týdnech, pokud je zadáno menší množství domácí práce. Úkoly 

odevzdané po termínu odevzdání již zpětně hodnoceny nebudou.

3) Aktivita a práce v hodině

 

 

Připomínáme také, že informace o prospěchu žáků a žákyň lze najít v prostředí MS Teams, kde žáci a žákyně kromě zadání dostávají také průběžnou zpětnou vazbu – slovní hodnocení, komentář nebo body.

 

V Bakaláři, kam mají rodiče přístup, jsou zapsány průběžné známky, čtvrtletní a pololetní klasifikace a také absence na on-line hodinách.

Absenci má žák v třídní knize uvedenou, pokud není na on-line hodině přítomen nebo pokud během hodiny opakovaně nereaguje. Absenci omlouvají zákonní zástupci do tří dnů (viz Školní řád).

 

O přístupu svých dětí k on-line výuce budou rodiče informováni průběžně.

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 23. 2. 2021

                                                                                              Mgr. Ondřej Lumír, ředitel školy

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola