Domů arrow ŠKOLNÍ JÍDELNA arrow Provozní řád

ŠKOLNÍ JÍDELNA - Provozní řád

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ Pod Skalkou,

Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace.

Vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a Vyhlášky ministerstva školství č. 107/1995 Sb.pro školní stravování, ve znění Vyhlášky č. 107/2008, přílohy č. 2 s účinností od 1.8.2020

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

· Stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona.

· Na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy.

· Na kulturní prostředí při stolování.

· Na porci odpovídající normativu dle věkových skupin.

· Na dostatek času pro konzumaci oběda.

Strávník má povinnost:

· Dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.

· Řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a kuchařky.

· Odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu.

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

· Pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření.

· Žáci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování k pedagogickému dohledu a kuchařkám.

· Dohlížející pedagog a kuchařka jsou povinni respektovat práva žáků a zajistit jejich uplatnění.

· Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.

II. Provoz školní jídelny

· Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11,20 hod 13,50 hod.

· Žáci se stravují od 11,40 hod.

· Žáci si objednávají stravu ze dvou druhů hlavních jídel u objednávkového terminálu a přes terminál a přes internet, vždy týden dopředu do pátku předcházejícího týdne do 12,30 hod.

· Odhlásit stravu lze každý den do 12,30 hod na dny další u objednávkového terminálu, přes internet (každý strávník má své přihlašovací heslo), telefonicky v kanceláři školní jídelny, tel: 571 751 277, 775 351 354 do 12,30 hod.

· Jídelní lístek je vyvěšen vždy týden dopředu, aby si žáci v klidu objednali druh stravy. Na pozdější volbu stravy nebude brán zřetel.

· Aktuální jídelní lístek je vyvěšen také u hlavního vchodu. U objednávkového terminálu je jídelníček aktuální a objednávkový.

· Žáci přicházejí do jídelny s dohledem, tašky odkládají. Žáci se řadí před dvěma výdejníma okénky podle druhu oběda.

· Z jídelny je zakázáno odnášet jídlo a nádobí.

· Dohled v jídelně se řídí daným rozpisem.

· Za úklid rozbitého nádobí, potřísněné podlahy a čištění stolů během výdejní doby odpovídá dohled. U okénka na odkládání použitého nádobí jsou k dispozici čisticí prostředky.

· Vychovatelky školní družiny konají dohled u svého oddělení.

· Nový žák se musí přihlásit ke stravování v kanceláři školní jídelny. Zákonný zástupce vyplní a podepíše přihlášku ke stravování a zvolí způsob platby stravného.

· Žáci si musí zakoupit stravovací čip v zálohové hodnotě 100,- Kč. Záruka na výměnu nefunkčního čipu je 24 měsíců od zakoupení.

· Po ukončení stravování se vrací záloha za čip vedený v evidenci, funkční a bez známek mechanického poškození.

· Žák odebírá obědy stravovacím čipem.

· Cena stravného činí: 7-10 let 26,- Kč. 11-14 let 28,- Kč. 15 let a více 30,- Kč. Stravné se platí zálohově, vždy na následující měsíc, např.: v srpnu na září, v září na říjen atd.

· Obědy je možné platit: povolením k inkasu z jakékoli banky, složenkou. Stravné musí být uhrazeno v daném měsíci. V případě neuhrazení bude strávník vyřazen ze stravování až do úplného uhrazení dlužné částky.

· Přeplatky stravného po ukončení stravování budou vyplaceny jen na účet.

· V novém školním roce jsou obědy automaticky přihlášeny od prvního dne strávníkům, kteří mají nastavené povolení k inkasu. Strávníci platící složenkou si musí složenku vyzvednout, zaplatit a budou přihlášeni ke stravování.

· S platností od 1, 8. 2020 je povinnost zákonného zástupce vždy odhlásit stravu dítěti při nepřítomnosti ve škole. Při neodhlášení stravy platí žák cenu oběda včetně režií, tj. 7-10 let 54,- Kč, 11-14 let 56,- Kč, 15 let a více 58,- Kč. S tímto zákonný zástupce souhlasí při podpisu přihlášky ke stravování.

· Obědy do jídlonosičů pro nemocné děti lze brát první den nemoci, kdy strava nelze odhlásit, od 11,20 do 11,40 hod. Pokrm je určen k okamžité spotřebě bez skladování.

· V době prázdnin je oběd za cenu bez režií, pokud určí ředitel školy. V době ředitelského volna platí plná cena oběda, pokud je poskytnuto stravování.

· Připomínky k pokrmům a provozu ve školní jídelně hlásí strávník vedoucí školní jídelny.

· Technické a hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny.

· Úraz a nevolnost hlásí strávník dohledu.

· Od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem vstoupilo v platnost označení alergenů. Poskytování informací o alergenech stanovuje čl. 44 odst. 1a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

 

………………………                                                         …………………………

Vedoucí školní jídelny Hana Olivíková                   ředitel školy Mgr. Lumír Ondřej

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola